Home

Povrchová vrstva kapaliny

povrchová vrstva = vrstva molekul, jejichž vzdálenost od povrchu kapaliny je menší než sféra molekulového působení ZÁVĚRY jestliže chceme vypudit molekulu z vnitřku kapky na povrch, musíme vykonat určitou prác Povrchová vrstva kapalin — kapky vody jsou kulaté V tomto případě působí na molekulu kapaliny i molekuly vzduchu (tahají ji z kapaliny). Jelikož jich však je ve srovnání s počtem molekul kapaliny méně (vzduch má menší hustotu než voda), molekuly vody vyhrají a výsledná síla působící na molekulu míří do. Povrchová vrstva. Vrstva molekul, jejichž vzdálenost od povrchu je menší než r m. Shrnutí: Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která má směr dovnitř kapaliny. při posunu molekuly z vnitřku kapaliny do povrchové vrstvy nutno vykonat prác Hladina a kapka kapaliny, bublina se chovají tak, jako by na jejich povrchu byla pružná blanka - povrchová vrstva. Má tloušťku asi 10-9 m. Je tvořena vrstvou molekul. Hladina a kapka mají jeden povrch, bublina dva povrchy. Povrchové napětí: l = 2π.r S = π.r 2. Kapilární elevace = zvýšení hladiny smáčivé kapaliny v kapilář Povrchová vrstva kapaliny. Kolem molekuly kapaliny je tzv. Sféra vzájemného molekulového působení; Povrchová vrstva - vrstva molekul, jejíž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než poloměr sféry molekulového působení, přitažlivá síla míří dovnitř kapaliny; Povrchová energie - v důsledku existence povrchového napětí se tvoří tzv povrchová energi

působení kapaliny na její krajní molekuly, nesm ěřuje dovnit ř kapaliny, ale vodorovn ě s jejím povrchem. Pokusem je možné zjistit, že povrchová síla blány na p říčku, je p římo úm ěrná její délce F k l= ⋅. Konstanta úm ěrnosti k se zna čí sigma σ F l= ⋅σ Povrchová vrstva kapaliny - je vrstva na volném povrchu kapaliny, jejíž tlouška je rovna polomru sféry molekulového psobení (asi 10-9m). Na každou molekulu v této vrstv psobí v dsledku rozdílného silového psobení ze strany všech okolních molekul výsledná pitažlivá síla, která má smr dovnit kapaliny vrstva molekul, jejichž vzdálenost od povrchu je menší než poloměr jejich sfér se nazývá povrchová vrstva kapalin Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která směřuje dovnitř kapaliny a je kolmá na volný povrch

Na volném povrchu kapaliny se nachází tzv. povrchová vrstva kapaliny, jejíž tloušťka je rovna poloměru sféry molekulového působení (řádově 10-9m) a která se chová jako velmi tenká pružná blána. Poznámka: Experimentálně to dokazují např. pokusy, kdy ocelová žiletka, mince nebo jehla leží na vodní hladině Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická blána (tloušťky 10-9 až 10-8 m) a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou. To znamená, že se povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií.Čím větší je povrchové napětí, tím kulatější je kapička této kapaliny Povrchová vrstva tedy působí na ostatní kapalinu tlakovou silou a vyvolává uvnitř kapaliny kohézní tlak (vnitřní tlak). Tento tlak nelze sice přímo změřit, lze jej však odhadnout na základě termodynamických úvah Povrchová vrstva kapaliny LOGO V přírodě velmi často pozorujeme, že se povrch kapaliny, např. vody, chová jako pružná blána, která unese např. hmyz. Vysvětlení: LOGO Molekuly kapaliny na sebe působí přitažlivými silami. Aby ale na sebe dvě molekuly působily

Povrchová vrstva kapaliny - FYZIKA 00

Povrchová síla. Vytvoříme-li z mýdlového nebo saponátového roztoku kapalinovou blánu v drátěném rámečku, jehož jedna strana je pohyblivá, pozorujeme stahování blány, která s sebou táhne i pohyblivou část rámečku AB.Toto stahování blány je dáno tím, že se snaží zaujmout co nejmenší povrch z jedné i druhé strany (blána má dva povrchy) a tím i minimální. POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána střední vzdálenost mezi částicemi kapaliny 0,2 - 0,3 nm přitažlivé síly působí do 1 nm každá molekula je přitahována jen nejbližšími částicemi ve svém okolí sféra molekulového působení myšlená koule r m kolem molekul

Povrchová vrstva kapalin - nabla

povrchové napětí kapaliny, povrchová vrstva kapaliny Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko nahlásit příspěvek Povrchová vrstva kapaliny. Malé vzdálenosti mezi částicemi vyvolávají značné přitažlivé síly. Sféra molekulového působení s poloměrem 1 . nm, v ní dostatečný počet molekul (u vody řádově 10. 2 Zvětšením volného povrchu kapaliny roste její povrchová energie. Změna povrchové energie ΔE je přímo úměrná změně obsahu ΔS volného povrchu kapaliny. Konstanta úměrnosti σ se nazývá povrchové napětí (jednotka N/m). Závisí na druhu kapaliny a prostředí nad volným povrchem kapaliny povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, povrchová síla; jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny; kapilarita - kapilární elevace, kapilární deprese; teplotní délková a objemová roztažnost kapalina, anomálie vod

POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALIN povrchová vrstva je vrstva molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu je menší než r m Na každou molekulu ležící vpovrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou směřující do kapaliny Vrstva molekul, jejíž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než poloměr r m sféry molekulového působení, se nazývá povrchová vrstva kapalin.. Na každou molekulu nacházející se v povrchové vrstvě kapalin působí sousední molekuly přitažlivou silou mířící dovnitř kapaliny Povrchová vrstva kapaliny - plovoucí žiletka Pokus číslo: 1692. Cíl experimentu. Cílem je demonstrovat existenci povrchové vrstvy vody. Pomůcky. Nádoba na vodu - např. kádinka nebo miska, voda, žiletka, kancelářské sponky. Teorie Povrchová vrstva, povrchová energie, povrchové napětí - kapaliny tvoří přechod mezi pevnými a plynnými tělesy - uspořádání molekul vody je krátkodosahové a je podobné uspořádání amorfních částic - zvyšuje-li se hodnota kapaliny, zmenšuje se doba setrvání molekuly v rovnovážné poloz V dnešním videu navážeme na minulé video (Struktura kapalin a povrchová vrstva). Vysvětíme si, jak souvisí povrch kapaliny s její energií a povrchovou silou.

Povrchová vrstva má energiu, ktorá sa nazýva povrchová energia. Je zložkou vnútornej energie kvapaliny. Je zložkou vnútornej energie kvapaliny. Sily, ktoré smerujú do vnútra kvapaliny spôsobujú, že kvapalina nadobúda taký tvar, aby jej povrch bol minimálny a tým bude aj povrchová energia minimálna Kapaliny Maj´ı st´al´y objem, ale nest´al´y tvar, jsou tekut´e. I Tvoˇr´ı pˇrechod mezi pevn´ymi l´atkami a plyny, uspoˇr´ad´an´ı molekul je kr´atkodosahov´e (podobn´e amorfn´ım l´atk´am). I Molekuly kapaliny kmitaj´ı kolem rovnov´aˇzn´ych poloh, s frekvenc´ı ˇr´adovˇe 1012 Hz I Po velmi kr´atk´e dobˇe, ˇr´adovˇe 1 ns, molekuly unikno

Povrchová vrstva kapaliny - webzdarm

Povrchová vrstva je vrstva molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než rm. Na každou molekulu, která leží v povrchové vrstvě kapa- liny, působí sousední molekuly přitažlivou silou, která míří dovnitř kapaliny Struktura kapalin, povrchová vrstva kapaliny: Každá molekula kapaliny kmitá kolem své rovnovážné polohy velmi krátkou dobu, potom se přemístí a zaujme novou rovnovážnou polohu. Molekuly kapaliny neustále mění své rovnovážné polohy. Volný povrch kapaliny má podobné vlastnosti jako tenká pružná blána . Vysvětlení Povrchová vrstva Vrstva molekul, jejich vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než poloměr sféry molekulového působení se nazývá povrchová vrstva. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou směřující do kapaliny Povrchová vrstva kapalin = Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než r m - povrch kapaliny se chová jako pružná blána - Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly přitažlivou silou, směrem dovnitř kapaliny. Volný povrch je kolmý na směr této síly Kapaliny •kapaliny -volný povrch - hladina - rozhraní s plynnou fází - pružná blána - povrchová vrstva kapaliny •povrchová energie - minimalizace energie - minimalizace plochy povrchu - v beztížném stavu - kulovitý tvar, v gravitačním poli Země vzniká kapkovitý tva

Povrch kapalin - vyřešené příklad

Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než r m, se nazývá povrchová vrstva kapaliny. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která má směr dovnitř kapaliny. Volný povrch je kolmý na směr této síly - podíl povrchové síly a délky okraje povrchové vrstvy, na který působí povrchová síla kolmo; Povrchová vrstva kalapiny. Povrchová energie. Povrchové napětí - popis děje na obrázku, 2, - závislé na druhu kapaliny, ale i na prostředí nad hladinou kapaliny - se zvyšující teplotou se snižuj Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než je vzdálenost silového působení, se nazývá povrchová vrstva kapaliny. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která má směr dovnitř kapaliny

Struktura a vlastnosti kapalin Black Blo

Povrchová vrstva. je vrstva molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než rm. Na každou molekulu, která leží v povrchové vrstvě kapaliny, působí sousední molekuly přitažlivou silou, která směřuje dovnitř kapaliny. Povrchová energie Povrchová vrstva kapaliny Povrchová síla Povrchové napětí Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Uspořádání molekul je krátkodosahové. Molekuly kapaliny kmitají kolem rovnovážných poloh a po velmi krátké době (řádově ns) se přesouvají do nové rovnovážné polohy 2. Povrchová vrstva kapaliny 2 3. Povrchová vrstva kapalin - procvičovací úlohy 3 4. Povrchová síla 3 5. Povrchové napětí 4 6. Povrchové napětí - procvičovací úlohy 5 7. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny 5 8. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny - procvičovací úlohy 6 9. Kapilární jevy 6 10 Vlivem těchto sil má povrchová vrstva kapaliny jiné vlastnosti než ostatní kapalina, povrch kapaliny se chová jako pružná blána a má tendenci se stáhnout do nejmenší plochy (tvorba kapek, bublin). V kapilárách se povrchové napětí projevuje elevací nebo depresí hladiny [1] Vrstva molekul, jejíž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než poloměr sféry molekulového působení. Na každou molekulu, která se nachází v povrchové vrstvě kapalin působí sousední molekuly přitažlivou silou, která míří dovnitř kapaliny. Povrchová vrstva se chová jako pružná blána. Povrchová vrstva.

Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin, veličinami, jež povrchovou vrstvu charakterizují.Dále probírá důsledky existence povrchových sil. Krátce zmiňuje také změny objemu kapaliny v závislosti na teplotě Povrchové napětí je výsledkem vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva. Povrchová energie kapaliny E. je rozdíl mezi potenciální energií molekuly v povrchové vrstvě a uvnitř kapaliny (k přesunutí molekuly z objemu do povrchové vrstvy je třeba vykonat práci) Povrchová. 5 Povrchové napětí kapaliny - mýdlová blána. 2. ročník - Kapaliny - 044, Povrchová vrstva kapaliny, kapalina, povrchové napětí, Popis: Mýdlový roztok - hrazdička, blána s nití, drátěná tělesa. Malá přetlačí velkou - bubliny. Přídavný tlak. Pomůcky

Kapaliny. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2. Charakteristika: Zápisky věnované kapalinám nejprve uvádějí jejich základní vlastnosti a poté popisují vlastnosti povrchové vrstvy kapalin a ukazují, jak spočítat povrchové napětí. Poté se obracejí k jevům na. 5 Povrchová vrstva kapaliny - jehla na vodě. 2. ročník - Kapaliny - 043, Povrchová vrstva kapaliny, kapalina, povrchové napětí, Popis: Položit tělísko na vodní hladinu. Nechat nafotit. Domácí příprava. Jehla - nejprve umístit na vodní hladinu toaletní papír a na něj jehlu. Vyčkat, až se papír nasákne a potopí (trochu. Povrchová vrstva kapaliny; Povrchová síla a povrchové napětí; Mýdlová blána v rámu s pohyblivou příčkou (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK) Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny; Kapilární tlak a kapilarita; Kapilára (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK) Teplotní objemová roztažnost kapalin. Povrchové napětí je výsledkem vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva. Je definováno jako síla vztažená na jednotku délky myšleného řezu povrchem kapaliny

 1. Povrchová vrstva kapaliny vytváří rozhraní mezi dvěma různými fázemi, její tloušťka se pohybuje v rozmezí mezi 0,01-0,001 m. Povrchová vrstva kapaliny má vyšší energii než táž kapalina uvnitř a proto má tendenci se stáhnout do tvaru, ve kterém zaujímá co nejmenší povrch
 2. Povrchová vrstva kapaliny. volný povrch kapaliny se chová podobně jako tenká pružná blána, kolem každé molekuly je tzv. sféra molekulového působení (R ~ 1 nm), což je dosah jejího přitažlivého působení a zároveň vzdálenost, v níž se nacházejí částice, jejichž přitažlivé působení je pro molekulu významn
 3. Povrchové napätie spôsobuje, že sa povrchová vrstva správa ako elastická blana. Tento jav umožňuje hmyzu (ako je napríklad vodný pavúk) pohybovať sa po povrchu vody a spôsobuje aj kapilárne javy. Medzipovrchové napätie je meno pre rovnaký jav, ktorý prebieha medzi dvoma kvapalinami
 4. Na hladinu vody opatrně položíme jehlu z chromniklové oceli. Jaký smí být nanejvýš průměr jehly, aby ji povrchová vrstva vody udržela? Hustota chromniklové oceli je 7 900 kg × m-3, povrchové napětí vody je 0,073 N × m-1. Počítejte za předpokladu, že jehla má po celé délce stejný průměr. [1,55 mm
 5. Povrchové napětí kapalin, povrchová energie pevných látek-teorie, praxe, škola Vladislav Navrátil Pedagogická fakulta MU Kapaliny se tedy chovají tak, jakoby na jejich povrchu byla tenká blanka, která je stlačuje. Vznik blanky si můžeme názorně představit podle Obr. 1.1 (Laplace): mějme volný.
 6. Povrchová vrstva kapaliny. V okolí molekuly existuje sféra molekulového působení (SMP) (r =10 -9m = 1 nm) = myšlená koule opsaná kolem molekuly, ve které se nacházejí všechny molekuly, které na danou molekulu působí
 7. 19. Struktura a vlastnosti kapalin Martin Lola Struktura kapalin Tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Krátkodosahové uspořádání molekul v kapalině →působí přitažlivé síly Molekuly neuspořádaně kmitají o Zvýšením teploty se snižuje tření - lepší tekutost Povrchová vrstva kapalin Povrch kapaliny se chová jako tenká, pružná blána Vysvětlení: kolem.

Struktura a vlastnosti kapalin - Fyzika - Maturitní otázk

9.6 Tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny. Je-li povrch kapaliny zakřivený, působí povrchová vrstva na kapalinu jinou silou, než je tomu u rovinného povrchu. Abychom vysvětlili toto experimentální zjištění vlastnostmi povrchové vrstvy, uvažujme molekulu vždy ve stejné hloubce pod povrchem rovinným, vypuklým a vydutým (obr. 9-11 a, b, c) a její sféru molekulového. Povrchová vrstva kapaliny se chová podobně jako napnutá pružná blána, jež se snaží zmenšit svůj povrch. Na libovolnou část povrchové vrstvy působí okolní části vrstvy silou, kterou se snaží udržet ji v napjatém stavu. Tyto síly leží v tečné rovině k povrchové vrstvě a nazýváme je silami povrchového napětí Povrchová vrstva kapaliny Základni vlastnosti kapalin. EkÆEp (celková energie tástic) vzdálenosti tástic jsou vétši neŽ u pevných látek, ale menši neŽ u plynných tástice konaji pouze kmitavý pohyb kolem svých rovnováŽných poloh, které se však s Casem méni

Povrchové napětí - Wikipedi

Povrchová vrstva kapaliny volný povrch kapaliny se chová podobně jako tenká pružná blána, kolem každé molekuly je tzv. sféra molekulového působení (R ~ 1 nm), což je dosah jejího přitažlivého působení a zároveň vzdálenost, v níž se nacházejí částice, jejichž přitažlivé působení je pro molekulu významn Povrchové napětí (povrchová vrstva kapaliny) se změní, kápneme-li saponát do vody. 3. Popření Archimédova zákona. Připravíme si pomůcku podle následujícího nákresu. Plastový kruh vytvoříme ze silnější školní fólie pro frontální práce dětí ve škole s učebnicemi

Proto tato povrchová vrstva molekul kapaliny působí jako elastická membrána. Povrchová vrstva kapalných molekul je pod napětím, protože na vyrovnání kohezních sil na ně není dostatek přitažlivých sil, proto se tento stav nazývá povrchové napětí. Vzorec pro výpočet povrchového napětí. Povrchové napětí (γ) = F / 9.Teoretická otázka - Molekulová stavba kapalin ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ 1) POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY. Struktura a vlastnosti kapalin . skupenství tvořící přechod mezi pevnými látkami a plyny; tepelný pohyb se liší od tepelného pohybu molekul plyn

PPT - POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY PowerPoint Presentation

Chemická koroze. Je to znehodnocení vznikající vzájemným působením kovu a korozního prostředí (soli, kapaliny a plyny).Nejčastěji jde o oxidaci kovu, zejména oceli, v prostředí přehřáté páry a při jeho ohřevu. U některých neželezných kovů zamezuje průnik koroze do hloubky materiálu tenká vrstva oxidů, např. zelená patina u mědi, oxidační vrstva Al 2 O 3 u. Jak se projevuje povrchové napětí kapalin. Povrchové napětí závisí na: • teplotě (s rostoucí teplotou klesá), • druhu kapaliny. Hodnoty povrchového napětí některých kapalin vůči vzduchu při Jak je vidět z kolmého řezu, v tomto případě (podobně jako v případě rámečku) je voda přichycena k víčku pomocí dvou. vrstviček Þ voda je.

Video: 9.4 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Struktura a vlastnosti kapalin - GJV

Teorie - povrchová vrstva kapaliny, povrchové síly. Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Povrchovou vrstvu kapaliny tvoří molekuly, jejichž sféra molekulárního působení zasahuje nad hladinu kapaliny. Na molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí okolní molekuly kapaliny přitažlivými silami a. Jaký smí být nanejvýš průměr jehly, aby ji povrchová vrstva vody udržela? Hustota chromniklové oceli je 7 900 kg m-3, povrchové napětí vody je 0,073 N m-1. Počítejte za předpokladu, že jehla má po celé délce stejný průměr Určení povrchového napětí kapaliny. Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než je vzdálenost silového působení, se nazývá povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti látek‎ > ‎. Povrchová síla, povrchové napětí. pohyb volné příčky k pevnému okraji. vysvětlení.

Monokolekulární vrstva vody na grafenu se uspořádá do mnohoúhelníků o různém počtu stran, přičemž molekuly vody (vrcholy) budou propojovat vodíkové vazby. Přidáme-li druhou vrstvu, obě vrstvy se přeuspořádají na pravidelné čtyřstěny Povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla, povrchové napětí, jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, kapilární jevy, teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody. školní rok: 2020/21 třída: 4. B, 4. C, V8. G Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižka 860 Tábor 390 0

Bartuška K., Svoboda E. - Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. 1.01 Kinetická teorie látek: FLP: PDF: 1.02 Vzájemné působení částic: FL 11. Struktura a vlastnosti kapali povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla, energie, napětí Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem -> Písemky. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Teplo a práce. Plyny z hlediska molekulové fyziky. Stavová rovnice. Práce plynu. Změny skupenství látek. Anotace: Prezentace se skládá z úvodního opakování, vyvození látky k tématu povrchová vrstva kapaliny a závěrečného shrnutí (procvičení učiva). Šedé texty a grafika jsou při výkladu na interaktivní tabuli dopisovány a dokreslovány. Před použitím prezentace je doporučeno je smazat Povrchová vrstva kapalin — kapky vody jsou kulaté — kapky vody se chovají jako balónek mají pružnou stěnu Obě tyto vlastnosti se pokusíme objasnit z fyzikálního hlediska. Kapalina obsahuje spoustu molekul. Kolem vybrané molekuly opíšeme kouli (na dvojrozměrném obrázku to bude kružnice)

Povrchová vrstva kapalinyPPT - F 6 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN PowerPoint

Povrchová vrstva je vrstva molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než rm. Na každou molekulu, která leží v povrchové vrstvě kapa- liny, působí sousední molekuly přitažlivou silou, která míří dovnitř kapaliny. Tloušťka vrstvy je 10-9 m Povrchová vrstva kapaliny. Volný povrch kapaliny se chová jako pružná blána Kolem každé molekuly je silové pole Uvnitř kapaliny - výslednice přitažlivých sil je nulová Vzdálenost molekuly od volného povrchu kapaliny menší než poloměr - výslednice sil dovnitř Vrstva takových molekul - povrchová vrstva kapaliny

Povrchová vrstva kapaliny – plovoucí žiletka — Sbírka pokusů

Povrchová vrstva kapaliny je vrstva kapaliny, která tvoří rozhraní mezi dvěma různými fázemi, kde soustava již není homogenní a odlišuje se svými vlastnostmi od obou fází. Povrchová vrstva kapaliny mívá tloušťku 10−9m až 10−8m. Tedy v případě rozhraní kapaliny a plynu jsou molekuly kapaliny vtahovány molekulovým Povrchová vrstva. Kapaliny- povrchové napětí. Na molekuly uvnitř se silové. působení navzájem ruší. Molekulám na povrchu (alespoň. k některým) nenajdeme molekuly, které by jejich působení rušily. Na povrchu kapaliny působí okolní molekuly výslednou silou F směřující do středu kapky (kapaliny vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva.8 Silové působení částic v objemu kapaliny je navzájem vykompenzováno obklopujícími částicemi. Jinak je tomu ale na povrchu (fázovém rozhraní), kde jsou částice přitahovány jen z jedné strany

 • Sada oběžných mincí 2017.
 • Panasonic dmr ubc70 test.
 • Lícové cihly levně.
 • Zředovací rovnice.
 • Třetí eucharistická modlitba.
 • Motocross bazar.
 • Martin creep merch.
 • Film duchů.
 • Jen chválím text.
 • Rasmussen nato.
 • Vers bottom.
 • Abelia grandiflora kaleidoscope.
 • Earl bohemia.
 • Názvy zubů česky.
 • Čechův most tramvaje.
 • Gelove nehty kamuflaz postup.
 • Haarp tesla.
 • Jak se oblékat v zimě.
 • Boj proti rakovině prostaty.
 • Viking tattoo symbols.
 • Argumentace kruhem příklad.
 • Sběrné přepravní uzly.
 • Si skloubení diskuze.
 • Šnek africký léčí.
 • Salma hayek husband.
 • Sapeli.
 • Sedmilhářky kniha berenika.
 • Zadržování moči.
 • Náramky přátelství navod.
 • Na zacatku tehotenstvi.
 • Distortion katy perry.
 • Forvo languages.
 • Atlantský oceán ostrovy.
 • Kings landing.
 • Účinná mast na popraskané paty.
 • Ořechový koláč s ovocem.
 • Imagenes de rosas blancas y rojas.
 • Kartografie ostrava.
 • Multifokální sportovní brýle.
 • Sada oběžných mincí 2017.
 • Puška ruger 30 mini.